قوانین و مقررات بی پارک

شرایط و ضوابط بین درخواست کننده جای پارک و واگذار کننده جای پارک و همچنین نرم افزار«آساپ | Asaap»

تعاریف:

ماده 1: قرارداد حقوقی کاربر و «آساپ | Asaap»:

ماده 2: مالکیت «آساپ | Asaap»

ماده 3: تعهدات واگذار کننده محل پارک و پارکینگ داران

ماده 4: تعهدات کاربر درخواست کننده محل پارک

ماده 5: تعهدات «آساپ | Asaap»

ماده 6: داوری و حل اختلاف

کلیه حقوق مادی و معنوی نرم افزار متعلق به «آساپ | Asaap» است