Tehran, Iran
0903-847-4311
0903-847-4311

راهنمای ثبت پارکینگ در اپلیکیشن آساپ

راهنمای ثبت پارکینگ در اپلیکیشن آساپ

برای ثبت جای پارک و پارکینگ در اپلیکیشن آساپ باید مراحل زیر طی شود:

۱٫ ورود و ثبت نام در اپلیکشن آساپ

راهنمای ثبت پارکینگ در اپلیکیشن آساپ

راهنمای ثبت پارکینگ در اپلیکیشن آساپ

 

۲٫ تغییر به وضعیت “ثبت جای پارک”

راهنمای ثبت پارکینگ در اپلیکیشن آساپ

۳٫ ثبت مکان پارکینگ بر روی نقشه

راهنمای ثبت پارکینگ در اپلیکیشن آساپ

۴٫ انتخاب نوع و مبلغ ورودی پارکینگ

راهنمای ثبت پارکینگ در اپلیکیشن آساپ

راهنمای ثبت پارکینگ در اپلیکیشن آساپ

مطالب مرتبط

یادداشتی بگذارید: